ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرادر حال حاضـــر هیچ برنامـــه ای در این مرکز وجود ندارد